ഡോ . രേണു രാജ്  ഐ എ എസ്  

ഡയറക്ടർ

  ശ്രീ . ബാലരാജ്  ബി കെ ,  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ( ഭരണം)

 hu

പുതിയതെന്താണ്

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 100  ദിന  കർമ്മ പരിപാടി  (2021 )- അയ്യൻ‌കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി   8 ലക്ഷം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു  /    നോട്ടീസ്   /    ചിത്രം 1 ചിത്രം 2

 

 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് – പെൻഷൻ വിഭാഗം – റഗുലർ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് - സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

  

MoHUA has shared the excel  template for collecting the details of Municipal Frontline Workers and directed to share the template with nominated nodal regional and municipal officials and start collecting the Data of all Municipal Frontline Workers including Permanent/Contractual/Outsourced Employees

 

 Municipal Performance Index -2019- Ministry of Housing and Urban Affairs- Government of India

കുറുക്കൻ പാറയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അവലോകന വേദി ചിത്രം1  ചിത്രം2    

 

  കേരളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുതുക്കിയ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ  08- 11- 2019 : KERALA GAZETTE : In exercise of the powers conferred by sections 381, 382, 387, 398, and 406 read with section 565 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) and in super session of the Kerala Municipality Building Rules, 1999 issued under G.O. (Ms.) No188/99/LSG Dated 1st October, 1999

 മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിൽ  തൊഴിൽ നികുതി ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു 

 

 

Life

LIFE (Livelihood Inclusion and Financial Empowerment)

Mission LIFE (Livelihood Inclusion and Financial Empowerment) envisages a comprehensive housing scheme for all the landless and homeless in the State. Housing, being the very basic requirement that holds the key to accelerate social development in many ways, the Government of Kerala launched the LIFE.

The target of the mission is to provide safe housing to nearly 4.30 lakhs of homeless in the State within a period of 5 years. Among the homeless, about 1.60 landless families have been historically excluded from various housing schemes of the past. The programme is named as LIFE (Livelihood Inclusion and Financial Empowerment) Mission and the homeless will be provided with modern housing complexes with provision for pursuing their livelihoods, converging social services including Primary Health Care, Geriatric Supports, Skill Development and provision for financial services inclusion. The mission will also help those who received assistance from other schemes but could not complete the construction and move into a safe house. Priority will be given to coastal population, plantation workers and those who stay in temporary shelters in government lands. It envisages a situation where the beneficiaries will be empowered and their active participation is mobilized in the maintenance of housing complexes

Mission LIFE (Livelihood Inclusion and Financial Empowerment) envisages a comprehensive housing scheme for all the landless and homeless in the State. Housing, being the very basic requirement that holds the key to accelerate social development in many ways, the Government of Kerala launched the LIFE.

The target of the mission is to provide safe housing to nearly 4.30 lakhs of homeless in the State within a period of 5 years. Among the homeless, about 1.60 landless families have been historically excluded from various housing schemes of the past. The programme is named as LIFE (Livelihood Inclusion and Financial Empowerment) Mission and the homeless will be provided with modern housing complexes with provision for pursuing their livelihoods, converging social services including Primary Health Care, Geriatric Supports, Skill Development and provision for financial services inclusion. The mission will also help those who received assistance from other schemes but could not complete the construction and move into a safe house. Priority will be given to coastal population, plantation workers and those who stay in temporary shelters in government lands. It envisages a situation where the beneficiaries will be empowered and their active participation is mobilized in the maintenance of housing complexes.

For the government of Kerala, one of the most important tasks is to provide roof over the head of each family in the State at the earliest.

Mission Life aims at:

* Assuring the secure feeling of an own home

* Helping to make houses for those who have land

* Assuring homes in apartments for 1,58,000 landless people

* Geriatric care

* Palliative care

The government is undertaking a massive housing campaign to build houses for 1.58 lakh families who are without land or roof over the heads.

The mission is not just confined to providing housing alone but also financial empowerment ensuring livelihood means. The government has set a target of rehabilitating all landless and homeless within the next five years.

According to estimates 3 cents of land would be required per family for independent houses which means a total of 6,000 acres for 2 lakh families. Considering the huge shortage of land, the Government plans to build housing complexes which would require 1,140 acres of land.

Social security schemes will be initiated in the housing complexes, as well as skill training for adults among the beneficiaries. The project will be coordinated between the departments of local self-government and social welfare.

 

 

 

 

PrintEmail

സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്

  • അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: Wednesday 19 January 2022, 09:22:19.

ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ

We have 21 guests and no members online

ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഫയലിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി & amp; ഇ-പേയ്മെന്റ്

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്

    പ്ലാൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

    ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്

 

        ഇ-ടെൻഡർ

        പ്രാദേശിക ബോഡി വെബ്സൈറ്റുകൾ

        പ്രവൃത്തികൾ, നിയമങ്ങൾ & amp; ഭേദഗതികൾ

        ഫയൽ തിരയൽ