ശ്രീ.എ സി മൊയ്‌തീൻ 

 പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾ  മന്ത്രി

 ശ്രീമതി ആർ . ഗിരിജ ഐ എ എസ് , ഡയറക്ടർ  , നഗരകാര്യ വകുപ്പ് 

  ശ്രീ . ബാലരാജ്  ബി കെ ,  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ( ഭരണം)

 hu

പുതിയതെന്താണ്

    New Website launched for   IMPACTKERALA company Limited   
  KIIFB NEWSLETTER Vol 1. Issue 12.1               Applications invited for various posts in Impact Kerala Limited  See www.impactkerala.com  for details   
   പദ്ധതി പുരോഗതി - മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ         Pending Bill Status    - ALL Urban Local Bodies    

 

അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ /ബാനറുകൾ /ഹോർഡിങ്ങുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 26.10.2018 ലെ ഉത്തരവ്     DUA -  Name of Nodal Officer :  Dr Ummuselma C , Designation : Joint Director ( Health ) , Contact No : 9447494342  

  

   Finance Dept - Flood 2018 -Plan Cut /Re - prioritisation of Annual Plan Schemes 2018-19. 

 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് :   ജീവനക്കാരുടെ  അന്തിമ    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 

  Details of Corporation Secretaries / Additional Corporation Secretaries  / Municipal Secretaries  List As on 27- 06-2018 

   അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി (AUEGS)-പരിഷ്കരിച്ച പ്രവർത്തന മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

 കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ദേശീയതല മത്സരത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അഭിമാനാര്‍ഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

 

നവകേരളം കർമപദ്ധതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷരുടെയും മിഷൻ വകുപ്പുതല ചുമതലക്കാരുടെയും ദ്വിദിന ശില്പശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു  .

  പ്ലാൻ പ്രോഗ്രസ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്        

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: home/duakerala/public_html

Auegs Images

 

 

 

Wadakkanchery   Municipality   - Ayyankali  Project   ( Well Construction )

 

WhatsApp Image 2018-06-12 at 15.15.46.jpeg

 

 

WhatsApp Image 2018-06-12 at 15.15.44 (1).jpeg

 

 

 

WhatsApp Image 2018-06-12 at 15.15.44.jpeg

 

 

 

 

 

 

PrintEmail

KSWIFT

ONLINE   SINGLE   WINDOW   CLEARANCE   MECHANISM

KERALA SINGLE WINDOW INTERFACE FOR FAST AND TRANSPARENT CLEARANCE ( KSWIFT )

In order to create a conducive environment for investors and improve the Ease of Doing Business in the State, Government of Kerala had undertaken a study to reform the key Acts, Rules and procedures that govern the issue of clearances to investors. The study, which was completed in November 2016, highlighted the interventions required by the Government of Kerala in the areas of policies, procedures and infrastructure in order to make the clearance timelines in the State more competitive and comparable to the top ranked states in India. This includes enhancements to the functioning of the current Single Window Clearance mechanism in the state.

Government has now streamlined the procedures for granting clearances by amending several Acts, Rules and executive orders, and stipulated timelines for disposal of applications for clearances. However, taking the highly competitive timelines for clearances proposed as part of amendments to the governing Acts and Rules, a suitable supporting governance mechanism is required to ensure that timelines are adhered to.

In this regard, Government has now developed an online clearance mechanism in the State. The works associated with the development of the online mechanism (SWIFT) and its integration with portals of concerned Departments / Agencies have been completed.

The online mechanism has been integrate with the existing web portal of departments / agencies concerned viz., KSEB, Electrical Inspectorate, Labour, Water Authority, PCB, Fire & Rescue, Mining & Geology, SEIAA / CZMA and Factories & Boilers. Also interface have been created for departments / agencies that do not have an existing online mechanism viz., Forests, Ground Water, Directorate of Panchayats, Directorate of Urban Affairs and Chief Town Planner have also been completed.

As a part of SWIFT, a unified payment platform integrating all the existing payment mechanisms of concerned departments / agencies have also been integrated to SWIFT. The SWIFT will be an integrated platform for entrepreneurs to apply for all requisite clearances in the State. The platform will also be providing independent and composite licenses with a validity of 1 to 5 years; as also provision for deemed clearances has also been introduced. SWIFT will be the next revolutionary change in the clearances / legislative landscape of the State which will provide a thriving environment for enterprises in the State.

 

KERALA INVESTMENT PROMOTION AND FACILITAION CELL - KIPFC

In its endeavor to create a conducive environment for investors and improve the Ease of Doing Business in the State, Government of Kerala had undertaken a study to reform the key Acts, Rules and procedures that govern the issue of clearances to investors. The study, which was completed in November 2016, highlighted the interventions required by the Government of Kerala in the areas of policies, procedures and infrastructure in order to make the clearance timelines in the State more competitive and comparable to the top ranked states in India. This includes enhancements to the functioning of the current Single Window Clearance mechanism in the state.
The current Single Window Clearance mechanism has helped to bring considerable improvement to the clearance mechanism in the state. In the current Single Window Clearance system, representatives from various stakeholder Departments meet at pre-defined intervals under the chairmanship of the Chief Secretary or District Collector (for District/Industrial Area Boards) to review the clearances being applied for by various establishments.
Government has now streamlined the procedures for granting clearances by amending several Acts, Rules and executive orders, and stipulated timelines for disposal of applications for clearances. However, taking the highly competitive timelines for clearances proposed as part of amendments to the governing Acts and Rules, a suitable supporting governance mechanism is required to ensure that timelines are adhered to.
Kerala Investment Promotion and Facilitation Cell (KIPFC) has been constituted by the Government of Kerala at State and District level comprising officers of various departments, agencies and the Kerala State Industrial Development Corporation with the main objective of providing time-bound clearances for applications for the establishment and operation of enterprises in the State. In addition to facilitation of clearances, the proposed governing entity shall also be engaged in proactive connect with potential investors to promote the sectors in Kerala that have high economic potential and project the strengths of Kerala as a preferred investment destination.
Since Kerala State Industrial Development Corporation Ltd. (KSIDC) is a single point contact for all investments to the State, as also a nodal agency for industry and investment promotion and facilitation and acts as an interface between the Government and Industry, the KIPFC shall function within KSIDC and shall be entrusted with the responsibility of easing an investor’s journey of obtaining clearances/ permissions/ licences as well as seamlessly monitoring compliance to the governing statutes and regulations once the establishment is operational.

 

PrintEmail

IBPMS

IBPMS -  Intelligent Building Plan Monitoring System .

The intelligent business process management suite (iBPMS) market is the natural evolution of the earlier BPMS market, adding more capabilities for greater intelligence within business processes. Capabilities such as validation (process simulation, including "what if") and verification (logical compliance), optimization, and the ability to gain insight into process performance have been included in many BPMS offerings for several years. iBPMSs have added enhanced support for human collaboration such as integration with social media, mobile-enabled process tasks, streaming analytics and real time decision management

PrintEmail

Corporation Expenditure

 

 

 CORPORATION PLAN PROGRESS  WEEKLY  STATUS . 07- 12-2018

Sl NO

LocalBody

District

Budget 

Amount in  crore s

Expenditure

Amount in crores

Expenditure %

1

Kozhikkode

Kozhikode

118.62

47.84

40.33

2

Kannur

Kannur

28.18

10.85

38.50

3

Thiruvananthapuram

Thiruvananthapuram

272.43

92.03

33.78

4

Cochin

Ernakulam

113.57

36.65

32.01

5

Kollam

Kollam

107.95

32.39

30.00

6

Thrissur

Thrissur

75.96

21.25

27.98

     

 

 REPORTS 

 

Week 1

Week 2 

Week 3

Week 4

Week 5

November

  

 

 

    23 -11-2018

 30 -11-2018

December

07-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrintEmail

Pending Bill Status

 

 

                                                                                                                                            Click here t o Download

DEVELOPMENT FUND EXPENDITURE DETAILS                          AS ON 07-12-2018

Sl.no

Name of municiplaity

BUDGET ALLOCATION

EXPENDITURE

% OF EXPENDITURE

As per sulekha

Pending Bill amount

TOTAL

As per sulekha

Including pending bills

CORPORATIONS

1

Kozhikkode

11862.10

4783.83

116.81

4900.64

40.33

41.31

2

Kannur

2818.23

1085.50

18.22

1103.72

38.52

39.16

3

Cochin

11357.07

3635.45

493.82

4129.27

32.01

36.36

4

Thiruvananthapuram

27243.34

9202.93

244.63

9447.56

33.78

34.68

5

Kollam

10795.38

3238.72

67.55

3306.27

30.00

30.63

6

Thrissur

7596.30

2125.27

81.01

2206.28

27.98

29.04

TOTAL

71672.42

24071.70

1022.04

25093.74

33.59

35.01

MUNICIPALITIES

1

Mukkam

499.40

273.40

7.97

281.37

54.75

56.34

2

Chittoor Thathamangalam

1003.44

523.47

14.51

537.98

52.17

53.61

3

Thalipparamba

937.00

500.39

0.2

500.59

53.40

53.42

4

Attingal

915.29

436.36

44.32

480.68

47.67

52.52

5

Sulthan Bathery

729.40

374.88

7.67

382.55

51.40

52.45

6

Pandalam

658.39

326.67

6

332.67

49.62

50.53

7

Karunagappally

1327.40

598.19

71.52

669.71

45.06

50.45

8

Kalpetta

1099.39

551.61

2.18

553.79

50.17

50.37

9

Palakkad

3255.91

1615.23

5.32

1620.55

49.61

49.77

10

Perinthalmanna

1175.40

580.65

0

580.65

49.40

49.40

11

Chavakkad

985.62

481.89

4.87

486.76

48.89

49.39

12

Guruvayoor

1396.37

685.52

2.21

687.73

49.09

49.25

13

Pathanamthitta

1021.06

490.88

10.98

501.86

48.08

49.15

14

Sreekandapuram

394.68

190.39

1.5

191.89

48.24

48.62

15

Mannarkad

471.26

227.29

0

227.29

48.23

48.23

16

Valanchery

378.63

181.81

0.38

182.19

48.02

48.12

17

Koothuparamba

587.67

273.52

7.93

281.45

46.54

47.89

18

Adoor

837.32

397.94

0.4

398.34

47.53

47.57

19

Varkala

1225.35

570.01

11.42

581.43

46.52

47.45

20

Panoor

414.02

194.50

1.64

196.14

46.98

47.37

21

Iritty

359.21

163.71

4.5

168.21

45.58

46.83

22

Thiruvalla

1358.24

584.38

49.84

634.22

43.02

46.69

23

Thodupuzha

1143.16

475.33

57.64

532.97

41.58

46.62

24

Anthoor

609.12

281.70

2.06

283.76

46.25

46.59

25

Malappuram

1174.65

508.92

35.38

544.30

43.33

46.34

26

Cherpulassery

400.39

174.48

10.23

184.71

43.58

46.13

27

Pattambi

326.21

145.12

4.75

149.87

44.49

45.94

28

Nileshwar

915.77

415.86

0.52

416.38

45.41

45.47

29

North Paravur

638.31

265.72

24.33

290.05

41.63

45.44

30

Parappanangadi

605.03

259.39

13.98

273.37

42.87

45.18

31

Kondotty

673.20

296.46

5.19

301.65

44.04

44.81

32

Kayamkulam

1686.27

722.22

32.12

754.34

42.83

44.73

33

Kunnamkulam

1482.18

655.05

7.25

662.30

44.20

44.68

34

Tanur

666.98

288.67

7.99

296.66

43.28

44.48

35

Punaloor

1612.05

693.51

20.64

714.15

43.02

44.30

36

Erattupetta

259.63

111.20

3.35

114.55

42.83

44.12

37

Tripunithura

1917.65

706.12

138.39

844.51

36.82

44.04

38

Paravoor

1164.05

507.40

4.49

511.89

43.59

43.97

39

Tirurangadi

401.42

174.41

0.4

174.81

43.45

43.55

40

Kodungalloor

1693.39

715.11

19.23

734.34

42.23

43.37

41

Ottappalam

1325.17

571.18

1.03

572.21

43.10

43.18

42

Kottarakara

419.41

177.74

2

179.74

42.38

42.86

43

Mattannur

1117.23

473.97

3.57

477.54

42.42

42.74

44

Koduvally

480.36

184.75

20.34

205.09

38.46

42.70

45

Ettumanoor

479.38

170.32

34.11

204.43

35.53

42.64

46

Payyannur

1591.41

678.53

0.05

678.58

42.64

42.64

47

Ponnani

2098.71

890.15

3.55

893.70

42.41

42.58

48

Shornur

1172.26

481.00

7.26

488.26

41.03

41.65

49

Aluva

409.64

158.91

11.7

170.61

38.79

41.65

50

Muvattupuzha

624.67

258.36

0.13

258.49

41.36

41.38

51

Cherthala

1113.82

456.41

1.02

457.43

40.98

41.07

52

Mavelikkara

693.55

268.37

16.01

284.38

38.70

41.00

53

Piravom

299.24

121.25

0.97

122.22

40.52

40.84

54

Irinjalakkuda

1469.58

597.51

1.75

599.26

40.66

40.78

55

Eloor

800.92

314.51

11.9

326.41

39.27

40.75

56

Vadakara

1100.14

445.88

0.68

446.56

40.53

40.59

57

Alappuzha

4032.44

1626.41

8.07

1634.48

40.33

40.53

58

Kattappana

534.03

208.59

7.11

215.70

39.06

40.39

59

Pala

502.81

193.95

7.74

201.69

38.57

40.11

60

Chalakkudy

1120.71

436.24

3.37

439.61

38.93

39.23

61

Koothattukulam

193.95

70.94

5.01

75.95

36.58

39.16

62

Nedumangad

2040.02

782.91

15.75

798.66

38.38

39.15

63

Kalamassery

1392.38

531.77

11.4

543.17

38.19

39.01

64

Angamaly

723.08

270.57

10.13

280.70

37.42

38.82

65

Haripad

221.77

77.79

8.21

86.00

35.08

38.78

66

Kottayam

3312.97

1188.11

94.4

1282.51

35.86

38.71

67

Changanassery

1178.15

447.29

8.66

455.95

37.97

38.70

68

Maradu

890.89

337.22

4.6

341.82

37.85

38.37

69

Kanjhangad

1557.85

585.40

8.47

593.87

37.58

38.12

70

Perumbavoor

612.30

214.50

13.79

228.29

35.03

37.28

71

Quilandy

1647.78

577.54

12.79

590.33

35.05

35.83

72

Thirur

984.59

326.57

25.04

351.61

33.17

35.71

73

Thrikkakara

1469.32

513.94

7.85

521.79

34.98

35.51

74

Kothamangalam

975.39

343.24

0.61

343.85

35.19

35.25

75

Manjeri

2003.35

697.07

8.24

705.31

34.80

35.21

76

Neyyattinkara

2432.88

849.85

5.98

855.83

34.93

35.18

77

Wadakanchery

767.56

268.41

0

268.41

34.97

34.97

78

Kottakkal

779.43

248.49

19.67

268.16

31.88

34.40

79

Chengannur

655.43

194.86

21.45

216.31

29.73

33.00

80

Feroke

870.72

285.84

0

285.84

32.83

32.83

81

Vaikom

640.37

207.63

2.5

210.13

32.42

32.81

82

Nilambur

1014.28

324.01

6.34

330.35

31.94

32.57

83

Thalassery

1886.40

564.72

7.77

572.49

29.94

30.35

84

Ramanattukara

378.18

106.28

6.43

112.71

28.10

29.80

85

Mananthavady

825.03

227.03

11

238.03

27.52

28.85

86

Payyoli

500.56

138.80

1.15

139.95

27.73

27.96

87

Kasargod

1166.69

227.26

14.94

242.20

19.48

20.76

TOTAL

90906.71

36941.43

1117.84

38059.27

40.64

41.87

 

 

 

DEVELOPMENT FUND EXPENDITURE DETAILS                          AS ON 30 -11- 2018

Sl.no

Name of municiplaity

BUDGET ALLOCATION

EXPENDITURE

% OF EXPENDITURE

As per sulekha

Pending Bill amount

TOTAL

As per sulekha

Including pending bills

CORPORATIONS

1

Kozhikkode

11862.10

4555.93

270.12

4826.05

38.41

40.68

2

Kannur

2818.23

1056.40

46.3

1102.70

37.48

39.13

3

Thiruvananthapuram

27243.34

8927.91

354.75

9282.66

32.77

34.07

4

Cochin

11357.07

3528.17

108.04

3636.21

31.07

32.02

5

Kollam

10795.38

3190.78

104.09

3294.87

29.56

30.52

6

Thrissur

7596.30

2010.76

118.26

2129.02

26.47

28.03

TOTAL

71672.42

23269.95

1001.56

24271.51

32.47

33.86

MUNICIPALITIES

1

Mukkam

499.40

267.06

1.83

268.89

53.48

53.84

2

Chittoor Thathamangalam

1003.44

523.47

0.08

523.55

52.17

52.18

3

Thalipparamba

937.00

483.30

0.13

483.43

51.58

51.59

4

Sulthan Bathery

729.40

363.56

4.68

368.24

49.84

50.49

5

Pathanamthitta

1021.06

458.73

53.97

512.70

44.93

50.21

6

Kalpetta

1099.39

435.93

112.94

548.87

39.65

49.92

7

Pandalam

658.39

324.81

1.86

326.67

49.33

49.62

8

Chavakkad

985.62

442.04

41.37

483.41

44.85

49.05

9

Perinthalmanna

1175.40

538.86

31.40

570.26

45.84

48.52

10

Guruvayoor

1396.37

651.91

22.76

674.67

46.69

48.32

11

Mannarkad

471.26

200.97

26.31

227.28

42.65

48.23

12

Palakkad

3255.91

1505.52

58.76

1564.28

46.24

48.04

13

Sreekandapuram

394.68

185.72

2.80

188.52

47.06

47.77

14

Valanchery

378.63

178.81

1.38

180.19

47.23

47.59

15

Panoor

414.02

169.74

25.42

195.16

41.00

47.14

16

Anthoor

609.12

281.20

1.34

282.54

46.16

46.38

17

Nileshwar

915.77

409.08

15.07

424.15

44.67

46.32

18

Attingal

915.29

420.92

0.27

421.19

45.99

46.02

19

Iritty

359.21

163.71

0.00

163.71

45.58

45.58

20

Karunagappally

1327.40

576.41

26.56

602.97

43.42

45.42

21

Malappuram

1174.65

487.75

44.80

532.55

41.52

45.34

22

Parappanangadi

605.03

259.39

14.79

274.18

42.87

45.32

23

Adoor

837.32

372.29

3.40

375.69

44.46

44.87

24

Pattambi

326.21

140.64

5.48

146.12

43.11

44.79

25

Kunnamkulam

1482.18

621.03

40.52

661.55

41.90

44.63

26

Koothuparamba

587.67

261.99

0.00

261.99

44.58

44.58

27

Cherpulassery

400.39

174.48

3.13

177.61

43.58

44.36

28

Varkala

1225.35

538.55

4.73

543.28

43.95

44.34

29

Kondotty

673.20

295.01

1.72

296.73

43.82

44.08

30

North Paravur

638.31

254.99

23.58

278.57

39.95

43.64

31

Tirurangadi

401.42

171.50

2.91

174.41

42.72

43.45

32

Kayamkulam

1686.27

722.22

9.93

732.15

42.83

43.42

33

Tanur

666.98

288.67

0.65

289.32

43.28

43.38

34

Ottappalam

1325.17

547.96

15.92

563.88

41.35

42.55

35

Payyannur

1591.41

651.13

24.90

676.03

40.92

42.48

36

Ponnani

2098.71

878.38

11.89

890.27

41.85

42.42

37

Kodungalloor

1693.39

715.11

2.99

718.10

42.23

42.41

38

Kottarakara

419.41

166.21

11.53

177.74

39.63

42.38

39

Thodupuzha

1143.16

447.33

37.10

484.43

39.13

42.38

40

Punaloor

1612.05

662.33

14.03

676.36

41.09

41.96

41

Paravoor

1164.05

441.97

46.13

488.10

37.97

41.93

42

Mattannur

1117.23

442.95

24.77

467.72

39.65

41.86

43

Cherthala

1113.82

455.66

1.77

457.43

40.91

41.07

44

Piravom

299.24

121.25

0.97

122.22

40.52

40.84

45

Erattupetta

259.63

105.77

0.00

105.77

40.74

40.74

46

Muvattupuzha

624.67

249.97

4.31

254.28

40.02

40.71

47

Irinjalakkuda

1469.58

583.44

14.20

597.64

39.70

40.67

48

Vadakara

1100.14

444.67

1.36

446.03

40.42

40.54

49

Shornur

1172.26

469.44

5.66

475.10

40.05

40.53

50

Perumbavoor

612.30

208.11

39.26

247.37

33.99

40.40

51

Thiruvalla

1358.24

543.05

4.76

547.81

39.98

40.33

52

Koduvally

480.36

181.26

11.33

192.59

37.73

40.09

53

Alappuzha

4032.44

1475.29

130.80

1606.09

36.59

39.83

54

Eloor

800.92

306.23

10.52

316.75

38.23

39.55

55

Tripunithura

1917.65

702.90

53.70

756.60

36.65

39.45

56

Mavelikkara

693.55

257.13

16.09

273.22

37.07

39.39

57

Pala

502.81

189.56

8.41