ശ്രീ . അരുണ്‍ കെ. വിജയന്‍  ഐ എ എസ്  

ഡയറക്ടർ

 

  ശ്രീ . ഹരികുമാര്‍ കെ.,  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ( ഭരണം)

 hu

പുതിയതെന്താണ്

 

 

 

 

 നഗരകാര്യ വകുപ്പ് - 2022 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം കരട് ക്യൂ ലിസ്റ്റ് - ജീവനക്കാർക്ക് 16/05/2022 വരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

 മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിൽ  തൊഴിൽ നികുതി ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു 

 

 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 100  ദിന  കർമ്മ പരിപാടി  (2021 )- അയ്യൻ‌കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി   8 ലക്ഷം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു  /    നോട്ടീസ്   /    ചിത്രം 1 ചിത്രം 2

 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് – പെൻഷൻ വിഭാഗം – റഗുലർ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് - സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

 Municipal Performance Index -2019- Ministry of Housing and Urban Affairs- Government of India

കുറുക്കൻ പാറയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ നഗരകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അവലോകന വേദി ചിത്രം1  ചിത്രം2    

  കേരളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുതുക്കിയ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ  08- 11- 2019 : KERALA GAZETTE : In exercise of the powers conferred by sections 381, 382, 387, 398, and 406 read with section 565 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) and in super session of the Kerala Municipality Building Rules, 1999 issued under G.O. (Ms.) No188/99/LSG Dated 1st October, 1999

 

 

 

  • Home
  • പൂമുഖം

കേരളത്തിൽ 941 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ, 152 ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 6 കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ 73-ഉം 74-ഉം ഭേദഗതികൾ മൂലം, ത്രിതല സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു. വിഭവങ്ങളും ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങളും വൻതോതിലുള്ള കൈമാറ്റം വഴി കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായി. വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ ഏജൻസികളായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.  

സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്

  • അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: Tuesday 17 May 2022, 13:01:33.

ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ

We have 19 guests and no members online

ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ-ഫയലിംഗ്

പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി & amp; ഇ-പേയ്മെന്റ്

ഫയൽ ട്രാക്കിംഗ്

    പ്ലാൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ

    ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്

 

        ഇ-ടെൻഡർ

        പ്രാദേശിക ബോഡി വെബ്സൈറ്റുകൾ

        പ്രവൃത്തികൾ, നിയമങ്ങൾ & amp; ഭേദഗതികൾ

        ഫയൽ തിരയൽ