Government Orders

 

 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് - സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ           IMPACT KERALA Govt Orders

 

Date

GO  Number

Subject

09/11/2018 2868/2018 IMPACT KERALA Ltd Technical Committee constituted for the establishment of Modern Abattoirs-Orders
 26-10-2018  2733_2018_LSGD അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ /ബാനറുകൾ /ഹോർഡിങ്ങുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 26.10.2018 ലെ ഉത്തരവ്
 29-09-2018    153/2018/FIN Finance Dept - Flood 2018 -Plan Cut /Re - prioritisation of Annual Plan Schemes 2018-19. 
27-09-2018   2519/2018/LSGD Urban Affairs-Establishment –Attending International conference –Mumbai-Expost facto Sanction accorded 
17-08-2018   2267/2018/LSGD  മഴ കെടുതിയെ   തുടർന്ന്   പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട  ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ -ഉത്തരവ്‌  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 
 17-08-2018  114/2018/LSGD

മഴ കെടുതി - ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ  - ഉത്തരവ്‌  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 16-08-2018  2262/2018/LSGD

കാലവർഷ കെടുതി - ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി - ഉത്തരവ് 

16-08-2018 DC1/37461/2017

പ്രളയക്കെടുതി – അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നല്കി - ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

12-07-2018   E6./1160/2018(1) മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018-19  - അന്തിമ  ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്
 11-07-2018 1904/2018/LSGD നഗരകാര്യം –ജീവനക്കാര്യം – ത സ്വ ഭ വ  1626/2018 ഉത്തരവ് ഭേദഗതി 
 14-06-2018 1626/2018/LSGD നഗരകാര്യം –ജീവനക്കാര്യം –കോര്‍പറേഷന്‍/നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് I&II എന്നീ തസ്തികകളിലുള്ള സ്ഥാനകയറ്റം ,സ്ഥലമാറ്റം ,നിയമനം ഉത്തരവ്
  27-06-2018 1758/2018/LSGD  പ്രീ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ  നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് III തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചും നിലവിലെ സെക്രട്ടറിമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയും ഉത്തരവ്
 08-05-2018   1295/2018/LSGD  ത സ്വ ഭ വ :   പിറവം  നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിനു ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രൈവറെ നിയമിക്കുന്നതിന്   അനുമതി 
 08-05-2018  1289/2018/LSGD ത സ്വ ഭ വ : മലപ്പുറം ജില്ലാ  കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന്  വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു അനുമതി
19-04-2018 1114/2018/LSGD തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ  അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറായ ശ്രീമതി . രശ്മി P S  നെ വർക്കിംഗ്  അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിയമിക്കുന്നു
18-04-2018   32/2018_/FIN
 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ  ട്രഷറി ക്യുവിലേക്ക്  മാറ്റിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ  ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ
 21-03-2018  764/2018/LSGD സിവില്‍ പാര്‍ട്ടും ,മെക്കാനിക്കല്‍ പാര്‍ട്ടും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ക്രിമിറ്റോറിയം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ വകുപ്പ്എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തുന്നതിനു അനുമതി
 26-03-2018  2674/2018/FIN  Finance Department - Budget Estimates 2017-18 –  Authorization of Performance Grant under 14th Finance Commission Grant to ULBs -Sanctioned - Orders issued
01-03-2018 589/2018/LSGD വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റതവണയായി അടക്കുന്നവർക്കു 31-03-2018 വരെ പലിശയും പിഴ പലിശയും ഒഴിവാക്കി
22-02-2018 570/2018/LSGD പൊതു സർവീസ് രൂപീകരണത്തിനായി  LSGD  പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങളെ  സഹായിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ വർക്കിങ്ങ് അറഞജ്‌മെന്റ്  വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് 
03-03-2018 E3 -2349/2017 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് : സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ  സ്ഥലം മാറ്റം / ഉദ്യോഗകയറ്റം  നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
26-02-2018 E2-2643/18/DUA നഗര കാര്യവകുപ്പ് - മുനിസിപ്പൽ സെക്രെട്ടറി  വി പി  അഭിലാഷിനു  ശൂന്യ വേതനവധി അനുവദിച്ചു  ഉത്തരവ് ആകുന്നു 
  24-02-2018 536/2018/LSGD  Urban Affairs –Establishment-Thalassery Municipality -Tribunal Order
   02-02-2018   17/2018/LSGD മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും കോര്‍പ്പറേഷനുകളുടെയും പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന വാർഷികപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ
14-02-2018 22/2018/LSGD പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍- സബ് സിഡി-ധനസഹായം-അനുബന്ധവിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗരേഖ 
  12-12-2017   4000/2017/LSGD  പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി-കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാച്ച് നല്‍കുന്നതിനു അനുമതി
  12-12-2017  3998/2017/LSGD പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി-സബ് സിഡി മാര്‍ഗ രേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 8.1(10) ഭേദഗതി
  12-12-2017 3990/2017/LSGD  പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി-ഖാദി നൂല്‍പ് /നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തറിയും നെയ്ത്ത് ഉപകരണങ്ങളും നല്‍കുന്നതിനും വിപണന ശാലകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് അനുമതി
 12-12-2017  3989/2017/LSGD  പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി - സബ് സിഡി മാര്‍ഗ രേഖ - -കിണര്‍ റീച്ചാര്‍ജിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെലവ് വര്‍ധന
 22-08-2017    343/2017/LSGD കിണർ റീ ചാർജിങ് പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച് തുക വകയിരുത്താൻ അനുവാദം
  14-08-2017   2794/2017/LSGD  ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ  പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ  കീഴിൽ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
12-08-2017 2875/2017/LSGD

കോതമംഗലം നഗരസഭ -സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനു അനുമതി

   

 

11-08-2017

2785/2017/LSGD

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി -ആദ്യ വാർഷിക പദ്ധതി(2017 -2018 ) -ഭേദഗതി-ആസൂത്രണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തലുകള്‍ 

11-08-2017

2782/2017/LSGD

  ശ്രവണ സംസാര വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ടോക്കിംഗ് സൗകര്യത്തോടുകൂടിയ ലാപ്‌ ടോപ്‌ ,സ്കാനര്‍ ,പ്രിന്റര്‍ എന്നിവ വാങ്ങി നല്‍കുന്നത്-സബ്സിഡി മാര്‍ഗരേഖ

10-08-2017

2771/2017/LSGD

 പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - ആദ്യ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-2018) - സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ /ഭേദഗതി - നെല്‍വിത്ത്‌ സബ്സിഡി

 22-07-2017

2511/2017/LSGD

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം  ഫലപ്രദമായും  കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം :  ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 

16-12-2002

218/2002/LSGD

മുനിസിപ്പൽ ഭരണ ഡയറകറേറ്റിന്റെ  പേര്  ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ്  അർബൻ അഫ്ഫയർസ്  എന്നാക്കി മാറ്റി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 

Online users

We have 16 guests and no members online

Site Last Modified

  • Last Modified: Friday 07 December 2018, 12:01:35.
              Birth and Death Certificates
              Marriage certificate and E-filing
              Property Tax & E-payment
              File tracking

    Plan Formulation and Monitoring

    Social Security Pension

    Building Permit

 

      E-Tenders
      Local Body Websites
      Acts, Rules & Amendments
      File Search