12-04-2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഡി.പി.സി യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്  25-04-2018 വരെ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 

Final Gradation List of Head Clerk/ Revenue Inspector As on 01-12-2017 

Registration  Suspend details - M. P Vasu , Licensed Supervisor

 2018 -19  വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  - Chief Engineer LSGD Office 

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -  സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ   സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് 

Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme - Best And Worst Performers - January 2018

2018-19 ലെ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വകയിരുത്തുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ  വകുപ്പിന്റെ ഡിമാൻഡ് ചർച്ചക്കുള്ള കുറിപ്പ് 
2018 ജനുവരി 19,20 തിയതികളിൽ  സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന നഗരസഭാദിനാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു
 PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA(PMAY) progress Status Report    

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -  സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ കരട്    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - സൂപ്രണ്ട്  , ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് /  റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ  താൽക്കാലിക   ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു
മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി,പി എ/ആർ ഒ/സി എസ് /എ ഒ ,  റവന്യൂ  ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-II  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ  ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

   പ്ലാൻ  അപ്‌ലോഡ്  സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്  2017 -18   

 

 Quotation invited for the Annual maintenance of EPABX System in Directorate of Urban Affairs - 

നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ പ്രോവിഡന്റ്  ഫണ്ട്   ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം -  കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്    ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റ  / ഉദ്യോഗക്കയറ്റ  ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു      -സംബന്ധിച്ച് 

കേരള  മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ്  - ജീവനക്കാര്യം  - 9 -)o   ശമ്പള  പരിഷ്കരണം 2011  -  ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ  റേഷ്യോ  പ്രൊമോഷൻ - കരടു  തിരുത്തൽ  ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 

 കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസ് 2017-18  വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-കരട് ക്യൂ  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  - സംബന്ധിച്ച് 

 മുനിസിപ്പൽ കോമണ്   സർവീസ്  : ഡ്രൈവർ മാരുടെ സേവന വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്   

 കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്  ലാസ്‌റ്  ഗ്രേഡ് വിഭാഗം  ജീവനക്കാർക്കും താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുമായുള്ള  LDC / BC  തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ  നിയമനം - കരട്  സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്   സംബന്ധിച്ച്  -സംബന്ധിച്ച് 

 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ  പ്രിൻറർ ടോണർ  റീഫിൽ  ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ  ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 

 Performance of Municipalities , based on Plan Progress

 

  Vacancy Circular- Appointment of Director of Institute of Integrated Medical Sciences Society

 

PrintEmail