2018 ജനുവരി 19,20 തിയതികളിൽ  സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന നഗരസഭാദിനാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു
 PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA(PMAY) progress Status Report    

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -  സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ കരട്    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - സൂപ്രണ്ട്  , ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് /  റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ  താൽക്കാലിക   ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു
മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി,പി എ/ആർ ഒ/സി എസ് /എ ഒ ,  റവന്യൂ  ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-II  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ  ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

   പ്ലാൻ  അപ്‌ലോഡ്  സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്  2017 -18   

 

 Quotation invited for the Annual maintenance of EPABX System in Directorate of Urban Affairs - 

നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ പ്രോവിഡന്റ്  ഫണ്ട്   ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം -  കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്    ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റ  / ഉദ്യോഗക്കയറ്റ  ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു      -സംബന്ധിച്ച് 

കേരള  മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ്  - ജീവനക്കാര്യം  - 9 -)o   ശമ്പള  പരിഷ്കരണം 2011  -  ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ  റേഷ്യോ  പ്രൊമോഷൻ - കരടു  തിരുത്തൽ  ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 

 കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസ് 2017-18  വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-കരട് ക്യൂ  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  - സംബന്ധിച്ച് 

 മുനിസിപ്പൽ കോമണ്   സർവീസ്  : ഡ്രൈവർ മാരുടെ സേവന വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്   

 കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്  ലാസ്‌റ്  ഗ്രേഡ് വിഭാഗം  ജീവനക്കാർക്കും താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുമായുള്ള  LDC / BC  തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ  നിയമനം - കരട്  സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്   സംബന്ധിച്ച്  -സംബന്ധിച്ച് 

 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ  പ്രിൻറർ ടോണർ  റീഫിൽ  ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ  ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 

 Performance of Municipalities , based on Plan Progress

 

  Vacancy Circular- Appointment of Director of Institute of Integrated Medical Sciences Society

 

PrintEmail