നഗരകാര്യ വകുപ്പിൽ അയ്യൻ‌കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഐ ടി ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു :  അവസാന തിയതി : 07 07 2021   

 TULIP Rank list for the post of Urban Planning - Interview held on 16-03-2021

  

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2020  -21 അന്തിമ ക്യു  ലിസ്റ്റ്  ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ )  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച് 

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2020  -21  -കരട് സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ്  ലിസ്റ്റ് ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്   

Senior Clerk  Headclerk/ Revenue Inspector  Superintendent  Junior Health Inspector -Grade 1

  Health Inspector -Grade 1   Health Inspector -Grade 2  Health Supervisor   PA / RO/ CS/ AO    REVENUE OFFICER2    Driver -HDV  

  ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഘാതം - ദുരന്ത നിവാരണം -- നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു - ഉത്തരവ്     Ph :  0471 2318896    

കരടു  തദ്ദേശ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പരിപാലന  ഉപനിയമാവലി  -  പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മന്റ് ബൈലോ  - വിജ്ഞാപനം  :  പൊതു ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ /  നിർദ്ദേശങ്ങൾ   സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷന്റെ മേൽ വിലാസത്തിലോ ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലോ 30/09/2020 നകം  ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് 

 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2020 -21  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു OFFLINE -സംബന്ധിച്ച്        1. LDC/ BC                    2.  JPHN                   3. Typist

   Covering Letter  - മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2020 -21  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു ONLINE -സംബന്ധിച്ച്  -    

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ്  സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് -: ജീവനകാര്യം - സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക :   ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള  അന്തിമ  ഉത്തരവ്

 

 

 നഗരസഭാ ദിനാഘോഷം 2020  -  അങ്കമാലി  - ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റാളുകൾ  സ്ഥാപിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൊല്ലം മേഖലാ  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  ശ്രീ ഹരികുമാറിനെ  9947264804  ബന്ധപ്പെടുക 

കെട്ടിട നിർമാണ അപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കേരളത്തിലെ 8 നഗരസഭകളിൽ വിന്യസിച്ചിച്ചുള്ള IBPMS മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്

നഗരസഭാ ദിനാഘോഷം 2020  വെബ്സൈറ്റ് -  രെജിസ്ട്രേഷൻ  , അക്കോമോഡേഷൻ,  മികച്ച നഗരസഭാ  - രെജിസ്ട്രേഷൻ  ലിങ്ക് 

 

 

പ്രീഫാബ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി  നഗരസഭ കെട്ടിട ത്തിന്റെ ജി എഫ് ആർ ജി പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനു  10/11/19 രാവിലെ 9.00  മണിക്ക്  ബഹു: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻന്റെ  സാന്നിധ്യത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ  ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ , മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 

നഗരകാര്യ വകുപ്പ് -: ജീവനകാര്യം - സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക : പത്താം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കരട്  ഉത്തരവ് 

 

2006  ലെ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം : നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു 

നഗര കാര്യാ വകുപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ , അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കു  AMC ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു  , അവസാന തിയതി   :  20-02-2020 

പുതിയതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരസഭകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  പരിശോധന .      ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ     ഇമെയിൽ മുഖേന ലഭ്യമായ അറിയിപ്പ് പ്രകാരമുള്ള  അസ്സൽ രേഖകളുമായി  ഹാജരാകേണ്ടതാണ് .   

 ഉത്തര മേഖലാ തലം  ( മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്,വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ  )      :   

സ്ഥലം :   നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് , കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫീസ്  

രണ്ടാം നില , പാളയം ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് , കോഴിക്കോട്  :   ഫോൺ നമ്പർ  : 0495 2720340 

തിയതി :  2019  നവംബർ 20 ,21, 22  

 

 നഗരസഭ  -  പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം-  ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് 

 REBUILD KERALA DEVELOPMENT PROGRAMME  -A Resilient Recovery Policy Framework and Action Plan for Shaping Kerala’s Resilient, Risk-Informed Development and Recovery from 2018 Floods

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2019  -20  - അന്തിമ  സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ്  ലിസ്റ്റ് ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്

  നഗര സഭകളിലെ ആധുനിക അറവു ശാലകളുടെ  വിവരങ്ങൾ  - 26 -08-2019 

 

പ്രളയക്കെടുതി -- നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു - ഉത്തരവ്     Ph :  0471 2318896    

 

 

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം - തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച അധിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

 

 മഴക്കെടുതി –സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷക്കെടുതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ -ദുരിതാശ്വാസ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ -നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി ഉത്തരവ്  

  

  നഗരസഭകളിലെ കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് അദാലത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 

 അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ /ബാനറുകൾ /ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു.ഹൈക്കോടതി 22750/18,25784/18,42574/2018എന്നീ റിട്ട് ഹർജികളിൽ 26.02.2019 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതു ഉത്തരവ് പാലിച്ച് ഉത്തരവ് List of Nodal Officers 

  Urban Local Body - Expenditure Monitoring Report   ** From  10-07-2019 to 22- 07-2019   

    New Website launched for   IMPACTKERALA company Limited      Applications invited for various posts in Impact Kerala Limited  See www.impactkerala.com  for details  

 

  പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട  നഗരസഭകളിലേക്കും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലേക്കും  ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കായി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, ഐ റ്റി ഓഫീസർ, അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ആറ് മാസത്തേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ  നിയമനം  * Application Format  

  Impact Kerala Limited :Quotations invited for hiring of Vehicle ( 5 Seater ) on contract basis  

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2019  -20  -കരട് സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ്  ലിസ്റ്റ് ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്  

  മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2019  -20  - അന്തിമ ക്യു  ലിസ്റ്റ് ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്   

 

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2019 -20  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു ONLINE -സംബന്ധിച്ച്  * Covering Letter

  

 IMPACT KERALA LIMITED seeking   competent Government employees  on deputation  from various Government departments for the  following posts vide government order GO (Ms) No 53 /2019/LSGD dated 24/05/2019   ** 

   IMPACT KERALA LIMITED seeking   competent  employees  on contract for the  following posts vide government order GO (Ms) No 53 /2019/LSGD dated 24/05/2019  Application Format 

 

 

  നഗരസഭകൾ   നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെയും പിഴ ഈടാക്കിയതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ Till 31/12/2018 

 

  പി എഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് 2018 -19  അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്   

    DCB Statement of Corporations as on  31-03-2019   

 Registration Licence  Suspension Details : Antony Shaiju ( Supervisor ) 

  വാഹന ലേല പരസ്യം 2019 -    ( അംബാസിഡർ , 2007 , KL 01  AR 1295  ) , നിരതദ്രവ്യം : Rs  5000 /-   

  IBPMS -  Intelligent Building Plan Monitoring System    .     Official Website Link   

 WPC  7193/ 2009  PVC Flex Board

 Lok Sabha Election 2019 Schedule: Model Code of Conduct comes effect .... Click here to download 

 

  Registration Licence  Suspension Details : C. Suresh  , Kozhokode  (  Supervisor ) 

 

 

 പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ശൌചാലയങ്ങള്‍ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സഹിതം പുതുക്കി പണിയുന്നതിനു സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍ (അര്‍ബന്‍) ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു അനുമതി.

 

പ്രളയ ബാധിത പഞ്ചായത്തുകളിലെ കവിഞ്ഞൊഴുകി മലിനമായ കിണറുകള്‍ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ശുചിയാക്കുവാന്‍ അത്യാവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍മാത്രം തനതുഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഈവര്‍ഷത്തേക്ക് മാത്രംഅനുമതി

 കേരള പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിനുള്ള ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് പോര്‍ട്ടല്‍

നഗര കാര്യാ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ  സർവീസിൽ ഒഴിവുള്ള ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ /  മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം 

   വാഹന ലേല പരസ്യം 2019 -    ( അംബാസിഡർ , 2007 , KL 01  AR 1295  ) , നിരതദ്രവ്യം : Rs  5000 /-   

കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ  സർവീസ്  -ക്ഷാമബത്ത  / ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക  തുകകൾ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കു  വരുത്തുന്നത്‌   - സർക്കുലർ 
WPC  7193/ 2009  PVC Flex Board
 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം : സൂപ്രണ്ട്  തസ്തിക - പത്താം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കരട് ഉത്തരവ്  

  REBUILD KERALA DEVELOPMENT PROGRAMME - A Resilient Recovery Policy Framework and Action Plan for Shaping Kerala’s Resilient, Risk-Informed Development and Recovery from 2018 Floods - Public  consultation  :  

 Vyttila Mobility Hub Society :  Quotation notice for Vehicle on Rental basis  
  Registration Licence  Suspension Details : Nizamuddin, Mangode, Kalnjoor, Kollam  ( Supervisor ) 
  KIIFB NEWSLETTER Vol 1. Issue 12.1               Applications invited for various posts in Impact Kerala Limited  See www.impactkerala.com  for details   
   പദ്ധതി പുരോഗതി - മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ         Pending Bill Status    - ALL Urban Local Bodies    

 

അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ /ബാനറുകൾ /ഹോർഡിങ്ങുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 26.10.2018 ലെ ഉത്തരവ്     DUA -  Name of Nodal Officer :  Dr Ummuselma C , Designation : Joint Director ( Health ) , Contact No : 9447494342  

  

   Finance Dept - Flood 2018 -Plan Cut /Re - prioritisation of Annual Plan Schemes 2018-19. 

 

 

  നഗര കാര്യാ വകുപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ , അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കു  AMC ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു  , അവസാന തിയതി   :  13-02-2019  

വാഹന ലേല പരസ്യം -    ( അംബാസിഡർ , 2007 , KL 01  AR 1295  ) , നിരതദ്രവ്യം : Rs  7000 /-  

  സ്വരാജ് ഭവനിലെ  ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരകാര്യാ വകുപ്പ്  CCTV  camera  സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു   വേണ്ട ടെൻഡർ  നടപടികൾ  ആരംഭിച്ചു .   ടെൻഡർ ഡോക്യൂമെൻറ്സ് 12/12/2018 മുതൽ ഓഫീസിൽ  നിന്നു  ലഭ്യമാകും 

 

നവകേരളം കർമപദ്ധതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷരുടെയും മിഷൻ വകുപ്പുതല ചുമതലക്കാരുടെയും ദ്വിദിന ശില്പശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു  .

 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് :   ജീവനക്കാരുടെ  അന്തിമ    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 

  Details of Corporation Secretaries / Additional Corporation Secretaries  / Municipal Secretaries  List As on 27- 06-2018 

നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി ദ്വിദിന ശില്പശാല   2018   November 27,28   തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാഞ്ചിറയിലെ ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു.  Click Here to Register

   നഗരകാര്യം –ജീവനക്കാര്യം – ത സ്വ ഭ വ  1626/2018 ഉത്തരവ് ഭേദഗതി 

 പ്രളയക്കെടുതി അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നല്കി - ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു   കാലവർഷ കെടുതി - ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി -  സർക്കാർ ഉത്തരവ്    

കുറിപ്പ്  -കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി   ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ , സുപ്രണ്ടിങ്  എഞ്ചിനീയർ , എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

 

പ്രളയക്കെടുതി സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്                        ****    Live Status    ****

    പ്ലാൻ പ്രോഗ്രസ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്        

  ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം  ഫലപ്രദമായും  കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം / സ്ഥാനക്കയറ്റം 2018-19   ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി  ***  റവന്യൂ  ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് 2   ***  പി.എ/ആർ.ഒ/സി.എസ്/എ.ഒ ***  സൂപ്രണ്ട്   *** സീനിയർ ക്ലാർക്ക് ***  ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ    ***  ഹെൽത്ത്  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 1 *** ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്  / റവന്യൂ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ *** ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ -ഗ്രേഡ് 1  ***

 

UPS   ടെൻഡർ  പരസ്യം :  അവസാന തിയതി 23  - 11 - 2018  

UPS - Battery    ടെൻഡർ  പരസ്യം :  അവസാന തിയതി 23  - 11 - 2018 

  ഫർണിച്ചർ  ലേല പരസ്യം :  അവസാന തിയതി 08 - 11 - 2018  ,  EMD  : 1500 /- 

 

 Seniority List  2018  :    Last Grade Servants/ Low Paid Employees      Senior Clerk   

 

പ്രളയക്കെടുതി -- നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു - ഉത്തരവ്     Ph :  0471 2318896    

 

 നഗരകാര്യ വകുപ്പ് :  ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ  /  മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ  കരാർ നിയമനം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ്  - ജീവനക്കാര്യം  :  LDC BC  തസ്തികയിലെ (2002  -2007)  കരട് ഗ്രഡേഷൻ  ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്‌

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018-19  - അന്തിമ  ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്         മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - എൻട്രി കേഡർ  അന്തിമ ക്യു  ലിസ്റ്റ് ( ഓഫ്‌ലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ )പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച് 

  വാഹന ലേലം പരസ്യം  -  ( KL 01 AR 1295 , Ambassador , 2007 Model ,  EMD Rs 7000/- )

 ഓഗസ്റ്റ്‌ മാസം 2, 3 തിയ്യതികളിലായി തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറ ഗിരിദീപം ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടത്താനിരുന്ന  "നവകേരളം കര്‍മ്മ പരിപാടി - അവലോകനവും ഭാവി പരിപാടികളും" ദ്വിദിന ശില്പശാല കാലവര്‍ഷക്കെടുതി മൂലമുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി നടത്തേണ്ടതുള്ളതിനാല്‍ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി ദ്വിദിന ശില്പശാല   2018 ഓഗസ്റ്റ് 2,3 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലാഞ്ചിറയിലെ ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു.  Click Here to Register 

  പ്രീ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ  നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് III തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചും നിലവിലെ സെക്രട്ടറിമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയും ഉത്തരവ് 

നഗരകാര്യ വകുപ്പിൽ  ഇലക്ട്രിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളെ നിയമിക്കുന്നു 

 

   Tax- Department : GST as per Sections of the Kerala State Goods and Services Tax Act- Instructions issued

 ശ്രീമതി ആർ . ഗിരിജ ഐ എ എസ് , ഡയറക്ടർ  , നഗരകാര്യ വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു 

  ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍

 പകർച്ചവ്യാധി  പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും  2018  : നഗരകാര്യ  ഡയറക്റ്ററേറ്റിൽ  കണ്ട്രോൾ റൂം  തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു 

 ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - നഗരസഭാതലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍ 

Finance Department - Budget Estimates 2017-18 –  Authorization of Performance Grant under 14th Finance Commission Grant to ULBs -Sanctioned - Orders issued

  12-04-2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഡി.പി.സി യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്  25-04-2018 വരെ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2018-19  - കരട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - അന്തിമ ക്യു  ലിസ്റ്റ് ( ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്

2018 -19  വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ് 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -   ഹെൽത്ത്  സൂപ്പർവൈസർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് : സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ  സ്ഥലം മാറ്റം / ഉദ്യോഗകയറ്റം  നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 പൊതു സർവീസ് രൂപീകരണത്തിനായി  LSGD  പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങളെ  സഹായിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ വർക്കിങ്ങ് അറഞജ്‌മെന്റ്  വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് 

  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കോര്‍പ്പറേഷനുള്ള മഹാനഗരപാലിക അവാര്‍ഡ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം : ആക്ഷേപം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു  

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു OFFLINE-സംബന്ധിച്ച് 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -    2018 -19  വർഷത്തെ  പൊതുസ്ഥലം  മാറ്റം - കരട് ക്യു  ലിസ്റ്റ്    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു ONLINE -സംബന്ധിച്ച്

തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ  അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറായ ശ്രീമതി . രശ്മി P S  നെ വർക്കിംഗ്  അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിയമിക്കുന്നു

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ  ട്രഷറി ക്യുവിലേക്ക്  മാറ്റിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ  ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ 

 2018 മാര്‍ച്ച്‌ 31 നു നിര്‍വഹണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ തുടര്‍ന്ന് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് :   ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു  Temporary Gradation List of Employees of Urban Affairs 

Registration  Suspend details - P. K Vipin  , Licensed Building Supervisor

നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീനുകൾ മെയിൻറ്റനൻസ്  ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ  ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

നഗരകാര്യ  വകുപ്പ്  : ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം -  ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ് -2 തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ  കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം 

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് : ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം  2018 -19 - അപേക്ഷകൾ  ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു   UserManual      Additional Directions     

 Final Gradation List of Head Clerk/ Revenue Inspector As on 01-12-2017 

Registration  Suspend details - M. P Vasu , Licensed Supervisor

 2018 -19  വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  - Chief Engineer LSGD Office 

 മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -  സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിലെ   സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് 

Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme - Best And Worst Performers - January 2018

2018-19 ലെ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വകയിരുത്തുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ  വകുപ്പിന്റെ ഡിമാൻഡ് ചർച്ചക്കുള്ള കുറിപ്പ് 
2018 ജനുവരി 19,20 തിയതികളിൽ  സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന നഗരസഭാദിനാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു
 PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA(PMAY) progress Status Report    

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് -  സീനിയർ  ക്ലാർക്ക്  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ കരട്    ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - സൂപ്രണ്ട്  , ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് /  റവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർ   തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ  താൽക്കാലിക   ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു
മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ് - ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി,പി എ/ആർ ഒ/സി എസ് /എ ഒ ,  റവന്യൂ  ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-II  തസ്തികയിൽ   സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന  ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ  ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു

   പ്ലാൻ  അപ്‌ലോഡ്  സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്  2017 -18   

  Quotation invited for the Annual maintenance of EPABX System in Directorate of Urban Affairs - 

നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ പ്രോവിഡന്റ്  ഫണ്ട്   ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം -  കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്    ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റ  / ഉദ്യോഗക്കയറ്റ  ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു      -സംബന്ധിച്ച് 

കേരള  മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ   സർവീസ്  - ജീവനക്കാര്യം  - 9 -)o   ശമ്പള  പരിഷ്കരണം 2011  -  ടൈപ്പിസ്റ്റ്  തസ്തികയിലെ  റേഷ്യോ  പ്രൊമോഷൻ - കരടു  തിരുത്തൽ  ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 

 കേരള മുനിസിപ്പൽ കോമൺ സർവ്വീസ് 2017-18  വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-കരട് ക്യൂ  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്  - സംബന്ധിച്ച് 

 മുനിസിപ്പൽ കോമണ്   സർവീസ്  : ഡ്രൈവർ മാരുടെ സേവന വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്   

 കേരള മുനിസിപ്പൽ  കോമൺ സർവ്വീസ്  ലാസ്‌റ്  ഗ്രേഡ് വിഭാഗം  ജീവനക്കാർക്കും താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുമായുള്ള  LDC / BC  തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ  നിയമനം - കരട്  സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്   സംബന്ധിച്ച്  -സംബന്ധിച്ച് 

 നഗര കാര്യാ വകുപ്പ് ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ  പ്രിൻറർ ടോണർ  റീഫിൽ  ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ  ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 

 Performance of Municipalities , based on Plan Progress

   Vacancy Circular- Appointment of Director of Institute of Integrated Medical Sciences Society

 കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ദേശീയതല മത്സരത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അഭിമാനാര്‍ഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

 

PrintEmail